Dzień dobry,

miło nam poinformować, że 27 stycznia 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Celem jest promowanie wśród naszych świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści jakie, zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID-19, niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.

Nasza kampania skierowana jest głównie do:

·        emerytów i rencistów,

·        osób, które w najbliższej przyszłości będą przechodziły na emeryturę/ rentę,

·        osób aktywnych zawodowo, które mimo posiadania konta, decydują się na gotówkową wypłatę świadczeń (np. zasiłków).

 

Przelew na konto to również gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas, to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior jest nieobecny w domu i emerytury nie ma kto odebrać. Zdarza się, że przekaz wraca do ZUS, a świadczeniobiorca jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.

 

Więcej informacji  można uzyskać:

·        na naszej stronie internetowej: www.zus.pl

·        pod nr tel.: 22 560 16 00

·        uczestnicząc w spotkaniu online bez wychodzenia z domu poprzez rezerwację  wizyty na stronie www.zus.pl/e-wizyta

·        podczas wizyty w naszej placówce ZUS.

 


Urząd Miejski w Gniewkowie informuje, że od 1 lutego 2021 roku wznowione zostały działanaia punktów konsultacyjnych dotyczących Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sposób zdalny.

W punktach przyjmować będą:

 1. Poniedziałek, w godz. 16:00 - 18:00 - Piotr Ligocki, nr tel. 507 703 070
 2. Środa, w godz. 15:30 - 17:30 - Joanna Słaboszewska, nr tel. 533 158 158
 3. Piątek, w godz. 16:30 - 18:30 - Monika Dziwnik, nr tel. 533 207 777

____________________________________________________________________

PODZIĘKOWANIA

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie, jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizował akcję mającą na celu wsparcie osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

W ramach prowadzonej akcji przygotowano 41 paczek świątecznych dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością z terenu miasta
i gminy Gniewkowo.

Paczki żywnościowe sponsorowane były przez firmy i osoby prywatne.

W związku z powyższym tut. Ośrodek składa serdeczne podziękowania Wszystkim ofiarodawcom , którzy udzielili wsparcia w organizacji paczek.

 

Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

wraz z pracownikami

____________________________________________________________________

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie – organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

 

Kiedy złożyć wniosek?

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (przez stronę Ministerstwa Rodziny – empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną ) – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.


Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 roku

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 - roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, rodzic dziecka musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice wnioskujący o prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko jednocześnie wnioskują o powyższe świadczenie na pozostałe dzieci do 18 roku życia na nowy okres świadczeniowy 2019-2021

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r.

Druki wniosków w formie papierowej można pobierać od 1 lipca w siedzibie M-GOPS ul. Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo pokój nr 2 Biuro Obsługi Klienta  w dniach- poniedziałek, środa, czwartek 7:00 do 15:00, wtorek 8:00 do 17:00 i piątek 7:00 do 14:00  tel. 52 3585360 lub 52 3585362.

                                                                                                                                                                                                                                          Kierownik M-GOPS

                                                                                  Aleksandra Marczak


Informacja

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku, tj. poniedziałek, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie będzie nieczynny.

                                                                Kierownik M-GOPS

                                                                    mgr Aleksandra Marczak


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

            W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie z siedzibą na ul. Dworcowa 8c, 88-140, Gniewkowo, e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl, telefon: 52 3585360, reprezentowany przez Kierownika M-GOPS.

2.W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw można kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: mgops@mgops-gniewkowo.pl lub pisemnie na adres ul. Dworcowa 8c, 88-140, Gniewkowo.

3.Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadań statutowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO),
 • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust 1 lit d RODO),
 • do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust 1 lit e RODO).

W tym przypadku podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa lub warunkiem zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest dobrowolne.

4.Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

5.Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski i Unii europejskiej.

6.Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy o archiwizacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

7.Ma Pan/i prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i ograniczenia ich przetwarzania;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody lub na podstawie umowy;
 • usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

8.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Gniewkowie uprzejmie informuje, że kończy się termin ważności kart przedpłaconych wydawanych w PBS Janikowo / o Gniewkowo dla klientów tutejszego Ośrodka.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do placówki banku przy ulicy Dworcowej w Gniewkowie celem przedłużenia terminu ważności kart.


Informacja

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 roku, tj. piątek, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie będzie nieczynny.

                                                                Kierownik M-GOPS

                                                                    mgr Aleksandra Marczak


Informacja

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c informuje, że w związku z wprowadzeniem w Gminie Gniewkowo scentralizowanych rozliczeń VAT od dnia 01.01.2017 r. faktury, rachunki, noty księgowe powinny być wystawiane w następujący sposób:

 

Nabywca:

Gmina Gniewkowo

ul. 17 Stycznia 11

88-140 Gniewkowo

NIP 5562563314

 

Odbiorca:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 8c

88-140 Gniewkowo

 

Ponadto zawiadamiamy, że pomimo zmiany strony, faktury oraz inne dokumenty obciążeniowe jak dotychczas należy dostarczać na adres

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c 88-140 Gniewkowo.

 

                                                                    Kierownik M-GOPS

                                                                    mgr Aleksandra Marczak


OGŁOSZENIE

W celu ułatwienia interesantom kontaktu po godzinie 15:00 uprzejmie informujemy,
że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie zmienią się godziny urzędowania.

CZAS PRACY OBOWIĄZUJĄCY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

Z DNIEM 1 SIERPNIA 2016 R.:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK W GODZ. OD 7:00 DO 15:00;

WTOREK W GODZ. OD 8:00 DO 17:00;

PIĄTEK W GODZ. OD 7:00 DO 14:00.

 

OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWE ŚWIADCZĄ PRACĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30.

 

ASYSTENCI RODZINY PRACUJĄ W ZADANIOWYM SYSTEMIE CZASU PRACY.                                                                                                     

Kierownik MGOPS w Gniewkowie
            Aleksandra Marczak


Informacja

Informujemy, że w dniu 2 maja 2019 roku, tj. czwartek, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie będzie nieczynny.

                                                                Kierownik M-GOPS

                                                                    mgr Aleksandra Marczak

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1109

Utworzono dnia: 07.07.2016

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 23.04.2021, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 01.02.2021, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 12.01.2021, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 23.12.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 10.12.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 10.12.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 30.10.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 25.05.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 25.05.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 25.06.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 17.06.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 29.04.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 19.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 07.06.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 29.05.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 19.12.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 07.07.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Aktualności
 • 07.07.2016, Administrator główny: Utworzenie zakładki Aktualności